Cenník

Denný tábor 1 dieťa

TURNUS 5 DNÍ

129 e

1 deň

1 deň 

30€

všeobecné podmienky
storno podmienky
info

1. POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKAZNÍKA (RODIČA) Rodič je povinný: vyplniť elektronickú prihlášku ako i odovzdať organizátorovi riadne vyplnenú prihlášku, ďalej  "Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa" odovzdať kópiu zdravotného preukazu.
ORGANIZAČNÉ POKYNY
1.
Usporiadateľ tábora pripraví pre účastníkov tábora program zameraný na rozvoj pohybových návykov v rôznych športových odvetviach a voľnočasových aktivitách, na rozvoj osobnosti a budovania vzťahov medzi deťmi.
2. Základné informácie o programe budú aktualizované 1 týždeň pred nástupom na tábor.
3. V tábore platia základné pravidlá účasti v tábore, ktorými sa účastníci musia riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre hladký priebeh programu tábora. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z tábora. V takomto prípade zaniká rodičovi nárok na vrátenie celej sumy, alebo jej časti.
4. Rodič (zákonný zástupca) účastníka tábora je povinný:
− prihlásiť dieťa a zaplatiť účastnícky poplatok vo vopred dohodnutej výške − pri nástupe dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu Preukazu poistenca, záväznú prihlášku, vyhlásenie o bezinfekčnosti.

- uhradiť materiálne škody, ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním Základných pravidiel účasti v tábore.

5. ak budeme nútení v prípade nepredvídaných skutočností, alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne organizátor objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný z ponuky. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, bude mu mu vrátená celá úhrada. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne.  V prípade zrušenia tábora oznámi jeho organizátor túto skutočnosť zákonnému zástupcovi účastníka najneskôr 7 dní pred jeho začatím, organizátor môže zrušiť tábor v nasledujúcich prípadoch:

a) z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu

b) z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov (minimálny počet účastníkov 10 ),
c) z dôvodu vyššej moci (t. j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, pandémia, karanténa a pod.).
V prípade zrušenia tábora z vyššie uvedených dôvodov  bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.

6.Ak objednávateľ nezaplatí sumu tábora do 21 pracovných dní pred začiatkom vybraného turnusu tábora, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi. 

STORNO PODMIENKY
Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia

Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty:

24 hodín pred nástupom, ale aj v prípade neoznámeného nenastúpenia na tábor - 100 % z výšky účastníckeho poplatku, a to aj v prípade, že je dieťa odhlásené menej ako 6 dní pred nástupom

7dní a viac pred nástupom - 50 % z výšky účastníckeho poplatku
Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.

7.Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z tábora vylúčený. V tomto prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku. 

8.Účastník je oblečený športovo so zreteľom na skutočnosť, že pri športovaní, hrách v prírode alebo kreatívnych aktivitách sa môže stať, že si odev zašpiní. Účastník je oblečený primerane aktuálnemu počasiu - má so sebou pokrývku hlavy, slnečné okuliare, v prípade potreby aj ochranný opaľovací krém, resp. má so sebou pršiplášť alebo dáždnik

9.. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok.

10. Za stratu cenností - drahé šperky, mobil, elektronika, väčšia suma peňazí organizátor tábora neručí!

Poprosíme, aby detičky nepoužívali počas táboru mobilný telefón, nakoľko by sme radi zabezpečili 100%né sústredenie sa detičiek na aktivity .
Mobily detom postrážime, samozrejme na požiadanie odovzdáme telefón i počas dňa, pokiaľ deti budú chcú komunikovať s rodičmi
o 16:00 im telefóny odovzdáme .Chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby deti počas táboru scrollovali facebook, a internet, veríme, že im vieme zabezpečiť produktívnejší čas ako na internete.

11.účasť rodiča v rámci programu letného denného tábora sa z technických a výchovných dôvodov neodporúča. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vedenie spoločnosti. 

12. Organizátor letného denného tábora je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady tábor ukončiť. 
Ak bude musieť organizátor tábor predčasne ukončiť z dôvodu pandémie, mimoriadnej situácie, alebo núdzového stavu v SR, sumu za začatý tábor nie je možné vrátiť s výnimkou nevyčerpanej stravy. Uhradené sumy za nezačaté turnusy, ktoré kvôli vyššie uvedeným situáciám neuskutočníme samozrejme vrátime po odpočítaní skutočne vzniknutých nákladov.