OBCHODNÉ PODMIENKY

VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU. OBCHODNÉ PODMIENKY


Zmluvný vzťah (tým aj nárok na účtovanie storno poplatku) medzi objednávateľom/zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len rodičom) - na jednej strane a organizátorom/ Kristína Růžičková, IČO: 44 66 92 91, Diaková 65, 038 02 Dražkovce
(ďalej len organizátorom) - na druhej strane vzniká odoslaním elektornickej prihlášky, odovzdaním riadne vyplnenej Prihlášky do tábora, (ďalej len Prihlášky), resp.jej prijatia organizátorom.1.POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNÁVATEĽA (RODIČA)

1. Rodič je povinný: vyplniť elektronickú prihlášku ako i odovzdať organizátorovi riadne vyplnenú prihlášku, ďalej "Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa" odovzdať kópiu zdravotného preukazu, odovzdať veci osobnej potreby, ktoré dieťa počas celého turnusu bude potrebovať. Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť plnú sumu za tábor najmenuj 30 dní perd planovaným turnusom.

  • Ak objednávateľ nezaplatí sumu tábora do 30 pracovných dní pred začiatkom vybraného turnusu tábora, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.
  • . Rodič (zákonný zástupca) účastníka tábora je povinný:
    − prihlásiť dieťa a zaplatiť účastnícky poplatok vo vopred dohodnutej výške − pri nástupe dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu Preukazu poistenca, záväznú prihlášku, vyhlásenie o bezinfekčnosti.
  • - uhradiť materiálne škody, ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním Základných pravidiel účasti v tábore.

2.PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA1. Usporiadateľ tábora pripraví pre účastníkov tábora program zameraný na rozvoj pohybových návykov v rôznych športových odvetviach a voľnočasových aktivitách, na rozvoj osobnosti a budovania vzťahov medzi deťmi.
2. Základné informácie o programe budú aktualizované 1 týždeň pred nástupom na tábor.
3. V tábore platia základné pravidlá účasti v tábore, ktorými sa účastníci musia riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre hladký priebeh programu tábora. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z tábora. V takomto prípade zaniká rodičovi nárok na vrátenie celej sumy, alebo jej časti.
4. Ak bude organizátor nútený v prípade nepredvídaných skutočností, alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne organizátor objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu, alebo vybraného tábora za iný z ponuky. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, bude mu mu vrátená celá úhrada. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne.5.V prípade zrušenia tábora oznámi jeho organizátor túto skutočnosť zákonnému zástupcovi účastníka najneskôr 7 dní pred jeho začatím, organizátor môže zrušiť tábor v nasledujúcich prípadoch:
a) z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby, alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu
b) z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov (minimálny počet účastníkov 10 ),
c) z dôvodu vyššej moci (t. j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, pandémia, karanténa a pod.).
V prípade zrušenia tábora z vyššie uvedených dôvodov bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.
6.Ak objednávateľ nezaplatí sumu tábora do 30 pracovných dní pred začiatkom vybraného turnusu tábora, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.3.ODSTÚPENIE OD ZMUVY A STORNO PODMIENKY1.Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia mailom alebo na adresu Kristína Růžičková, Diaková 65, 038 02 Dražkovce

Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty:
- 24 hodín pred nástupom, ale aj v prípade neoznámeného nenastúpenia na tábor - 100 % z výšky účastníckeho poplatku, a to aj v prípade, že je dieťa odhlásené menej ako 6 dní pred nástupom
-7dní a viac pred nástupom - 50 % z výšky účastníckeho poplatku
Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.

2.Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z tábora vylúčený. V tomto prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku.3.V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je organizátor oprávnený písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré nesplnením povinnosti vznikli.4. V prípade ak dieťa nenastúpi do tábora, alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek iného ako zdravotného dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby. Ak dieťa zo zdraotných dôvodov nemôže nastúpiť na tábor, na základe vydaného lekárskeho potvrdenia, bude vrátená suma5.V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, sa postupuje oznámením tejto skutočnosti organizátorovi a následne výmenou termínu v prípade voľných kapacít v požadovanom termíne.

6.Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí (minimálny počet je individuálny pre každý druh tábora), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. Organizátor , umožní dieťaťu účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak organizátor. bezodkladne vráti rodičovi už zaplatenú celú cenu za tábor.

7.Organizátor si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov organizátora, a priestorov, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.

8.Ak bude musieť organizátor tábor predčasne ukončiť z dôvodu pandémie, mimoriadnej situácie, alebo núdzového stavu v SR, sumu za začatý tábor bude možné vrátiť po odpočítaní skutočne vzniknutých nákladov začatého trunusu s výnimkou nevyčerpanej stravy.
Uhradené sumy za nezačaté turnusy, ktoré kvôli vyššie uvedeným situáciám neuskutočníme samozrejme vrátime taktiež po odpočítaní skutočne vzniknutých nákladov.


9. Organizátor si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a objednané služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

5.Dôležité informácie a inštrukcie

1.Účastník je oblečený športovo so zreteľom na skutočnosť, že pri športovaní, hrách v prírode alebo kreatívnych aktivitách sa môže stať, že si odev zašpiní. Účastník je oblečený primerane aktuálnemu počasiu - má so sebou pokrývku hlavy, slnečné okuliare, v prípade potreby aj ochranný opaľovací krém, resp. má so sebou pršiplášť alebo dáždnik

2.Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok.

3. Za stratu cenností - drahé šperky, mobil, elektronika, väčšia suma peňazí organizátor tábora neručí! Dôrazne neodporúčame, aby deti používali počas táboru mobilný telefón, nakoľko by sme radi zabezpečili 100%né sústredenie sa detičiek na aktivity .
Mobily detom postrážime, samozrejme na požiadanie odovzdáme telefón i počas dňa, pokiaľ deti budú chcú komunikovať s rodičmi,o 16:00 im telefóny odovzdáme .

4.účasť rodiča v rámci programu letného denného tábora sa z technických a výchovných dôvodov neodporúča. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vedenie spoločnosti.

5. Organizátor letného denného tábora je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady tábor ukončiť.

Záverečné ustanovenia

1.V prípade vzniku sporu súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

2.Rodič podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného Kristínou Růžičkovou, prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

3.Tieto podmienky účasti platia od 01.01.2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.

V ................................... dňa ,

Meno, priezvisko a podpis zákonného zástupcu

.....................................................................................

Organizátor:

...................................................................