hygienické opatrenia

Koronačas konečne končí.

vrátime sa späť do bežného života, na ktorý sme boli zvyknutí. Ďalšie uvoľňovanie opatrení zahŕňa školy, škôlky, divadlá, kiná či hromadné zhromažďovania.

Chceme Vás uistiť, že základné pravidlo, ktoré sa budeme snažiť v lete dôsledne dodržiavať vo všetkých našich denných táboroch bude: hygiena !
toto pravidlo bolo pre nás samozrejmosťou už aj predtým, teraz však nenecháme nič na náhodu.
Ráno pri vstupe budeme merať teplotu, dieťa so zvýšenou teplotou na tábor nepríjmeme.
Ak sa budeme počas výletov presúvať hromadnými dopravými prostriedkami budeme dbať na adekvátne nosenie rúška všetkých detí, vedúcich táborov i animátorov a dodržiavanie minimálneho odstupu.


Sledujeme všetky nariadenia a budeme ich dodržiavať!
Stále platí, že zatial prijímame rezervácie a platbu za tábor si odložíte na neskôr.

Dovoľte, aby sme Vás milí rodičia, informovali o opatreniach, na ktoré budeme klásť mimoriadny dôraz v súlade s protiepidemiologickými opatreniami:

  • umývanie rúk
  • používanie dezinfekcie
  • nosenie rúšok, dodržiavanie preventívnych pravidiel pri kašľaní, kýchaní a nachladnutí
  • kontrola dodržovania zásad osobnej hygieny detí
  • dôsledná sanitácia priestorov a prostredia každého tábora so zreteľom na hygienické zariadenia a ich vybavenie
    (toaletný papier, tečúca pitná eventuálne teplá voda, mydlo v dávkovači, jednorazové utierky, dezinfekcia) a strava.

Konkrétne hygienické aktivity sa budú odvíjať od typu a činnosti, kde bude denný tábor realizovaný a od štandardných spôsobov zaistenia jednotlivých činností, t.j. pravidelné denné upratovanie s použitím dezinfekčných prostriedkov a pravidelné vetranie všetkých prevádzkových priestorov, napríklad 2x denne upratovanie a dezinfekcia WC, umývadiel a jedálenského priestoru pred každým jedlom.

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že základným hygienickým opatrením z našej strany bude zaistenie pravidelného a správneho umývania rúk detí v tečúcej teplej vode pri použití tekutého mydla a jednorazových utierok. V prípade, ak nebude z objektívnych dôvodov tento spôsob očisty rúk z našej strany možné zaistiť, doplníme umytie rúk použitím dezinfekčného prípravku, ktorý budeme deťom aplikovať na ruky.

Podľa možností vytvoríme skupiny detí, u ktorých zabezpečíme vzájomný kontakt počas programu tábora a stravovania.

Povinnosť nosenia rúšok upravíme podľa platných epidemiologických a hygienických opatrení. Odporúčame vám, aby každé dieťa malo pri sebe dve rúška. 

Ďakujeme za rešpektovanie všetkých pravidel - spolu to zvládneme!!