hygienické opatrenia


Chceme Vás uistiť, že základné pravidlo, ktoré sa budeme snažiť v lete dôsledne dodržiavať vo všetkých našich denných táboroch bude: hygiena !toto pravidlo bolo pre nás samozrejmosťou už aj predtým, ani teraz však nenecháme nič na náhodu.
Zdravie a bezpečnosť detí je našou prioritou. Garantujeme vám, že 4.ročník denných táborov sa bude niesť v znamení dôsledného dodržiavania týchto nasledujúcich hygienických a protiepidemiologických opatrení. Dovoľte, milí rodičia, aby sme Vás o nich vopred informovali.


 1. RANNÝ FILTER !Ráno pri vstupe budeme merať teplotu, dieťa so zvýšenou teplotou na tábor nepríjmeme. Zabezpečíme kontrolu vstupu detí do budovy s prekrytými hornými dýchacími cestami, meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk. Odporúčame vám, aby každé dieťa malo pri sebe dve rúška, alebo  respirátor  
 2. Zabezpečíme dodržiavanie dvojmetrových rozostupov pri príchode a odchode medzi rodičmi a deťmi. Výnimka platí pre rodinných príslušníkov, partnerov a osoby z jednej domácnosti.
 3. Dôrazne budeme dbať na umývanie rúk a osobnú hygienu počas celého dňa a detí v dennom tábore. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že ak nebude z objektívnych dôvodov tento spôsob očisty rúk z našej strany možné zaistiť, doplníme umytie rúk použitím dezinfekčného prípravku, ktorý budeme deťom aplikovať na ruky.
 4. Dôsledná sanitácia priestorov a prostredia každého tábora so zreteľom na hygienické zariadenia a ich vybavenie (toaletný papier, tečúca pitná eventuálne teplá voda, mydlo v dávkovači, jednorazové utierky, dezinfekcia) a strava.
 5. Zabezpečíme častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov) a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
 6. Pri vstupe do budovy zabezpečíme oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je dieťa povinné zostať v domácej izolácii.
 7. Na viditeľnom mieste zverejníme oznam s informáciou, že ak sa u dieťaťa prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť denný tábor (miesto hromadného podujatia).
 8. V denných táboroch budeme dodržiavať zákaz podávania rúk.
 9. Zabezpečíme dostatočné vetranie priestorov.
 10. Pred vstupom na obed do reštaurácie budeme dezinfikovať  ruky všetkým deťom.
 11. V prípade denných táborov organizovaných v exteriéri, vyhradíme priestor hromadného podujatia a vyznačíme jeho vstup a výstup.
 12. V každej chvíli budeme schopní preukázať počet osôb (detí a animátorov) aktuálne sa zúčastňujúcich na dennom tábore.
 13. Rodič alebo ním poverená osoba odovzdá v pondelok ráno animátorovi Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 14. Rodičia nebudú vstupovať do budovy a priestorov denného tábora.
 15. Programy všetkých denných táborov sme upravili tak, aby deti trávili čo najviac času na čerstvom vzduchu.
 16. Všetci naši animátori majú Potvrdenie o bezinfekčnosti.
 17. Animátori budú zvlášť inštruovaní o dodržiavaní hygienických a protiepidemiologických opatrení, monitorovaní zdravotného stavu detí a o postupe v prípade podozrenia na infekciu.
 18. Všetky vyššie uvedené zásady budeme aplikovať v denných táboroch, ktoré organizujeme tak v interiéri, ako aj exteriéri.  
 19. Ak sa budeme počas výletov presúvať hromadnými dopravnými prostriedkami budeme dbať na adekvátne prekrytie dýchacích ciest, nosenie rúška všetkých detí, vedúcich táborov i animátorov a dodržiavanie minimálneho odstupu.
 20. V prípade Vášho pobytu v zahraničí pred účasťou na tábore je potrebné toto oznámiť a konzultovať prípadnú účasť na tábore. Prijatie dieťaťa na tábor bude posudzované v takomto prípade na základe aktuálne pandemickej situácie.


Sledujeme všetky nariadenia a budeme ich dodržiavať!
Stále platí, že zatial prijímame rezervácie a platbu za tábor si odložíte na neskôr.

Podľa možností vytvoríme skupiny detí, u ktorých zabezpečíme vzájomný kontakt počas programu tábora a stravovania.

Ďakujeme za rešpektovanie všetkých pravidel - spolu to zvládneme!!